Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

05. Woonservice gemeente in samenwerking met senioren vormgeven met gemeente als aanjager (uitnodigend beleid).

05. Woonservice gemeente in samenwerking met senioren vormgeven met gemeente als aanjager (uitnodigend beleid).

In dit kader zijn in 2018 meerdere activiteiten ontplooid.

  • Wonen met Gemak

In 2018 is gestart met het initiatief voor het project Wonen met Gemak. Naast de gemeente zijn ouderenbonden, de LEVgroep, het gehandicaptenplatform en de projectleider Wonen met Gemak betrokken. Wonen met Gemak wil ondersteuning bieden aan senioren bij het geschikt maken van hun woning voor het langer thuis blijven wonen. De werkgroep heeft gewerkt aan een plan van aanpak en een sluitende begroting. Hiervoor zijn contacten gelegd met diverse sponsors zoals de Rabobank, de kruisvereniging etc. Als gemeente ondersteunen we inhoudelijk het initiatief. Een financiële bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de sponsoren en de eigen bijdrage van deelnemers. Hierover is op dit moment nog niets bekend. 

  • Wijkleerbedrijf

Het Summa College stelt leerlingen beschikbaar in het kader van stageplekken voor een werk - leerbedrijf waarbij deze leerlingen ouderen helpen / ondersteunen bij lichte zorgtaken, technische klussen en het doen van boodschappen. De LEVgroep zorgt voor de match tussen leerling en oudere(n).

  • Platform TV

Platform TV geeft inwoners via de digitale weg mogelijkheden voor alarmering, contacten, deelname aan bewegen op afstand, verhalen/ foto's delen en kennis nemen van activiteiten in de buurt c.q. de gemeente. In 2019 wordt Platform TV geëvalueerd. 

  • Activerend huisbezoek

In 2018 hebben 150 unieke ouderen deelgenomen aan het project activerend huisbezoek. Bij het activerend huisbezoek kan het gaan om éénmalige huisbezoeken maar ook om ondersteuning gedurende een korte periode. 84% van de ouderen die in 2018 bezocht zijn, kan op eigen kracht verder, 16% heeft ondersteuning nodig op een of andere manier. Het merendeel van de verwijzingen door Activerend Huisbezoek is naar de 0-lijnsvoorzieningen, zoals automaatje, vrijwilligerszorg thuis of een ouderenbond.

  • Werkgroep dementie

De werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap heeft in 2018 verder gewerkt aan een plan van aanpak en een publiciteitsplan. Op basis daarvan is verder gedacht over hoe de hieruit voorkomende werkzaamheden verricht kunnen worden zonder dat dit helemaal neerkomt op de deelnemende ambtenaar van de afdeling MO. Hiervoor is hulp aangeboden vanuit de provinciale ondersteuningsorganisatie ZET die gedurende een jaar de werkgroep zal begeleiden. In concrete zin is een cursus herkenning en omgaan met mensen die aan dementie lijden georganiseerd voor winkelpersoneel en medewerkers van de Kinderboerderij. 

  • Algemene voorzieningen

In 2018 zijn met onder andere Ananz afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor onze inwoners, bijvoorbeeld de ontmoetingsplekken bij de Berkenheuvel en de Akert. Op deze manier is het ook voor inwoners die niet in deze setting wonen, mogelijk om aan activiteiten deel te nemen.