Meer
Publicatiedatum: 04-07-2019

Inhoud

Terug

07. Koppelingen van projecten gericht op duurzaamheid aan speerpunten.

07. Koppelingen van projecten gericht op duurzaamheid aan speerpunten.

Het betreft:

 • Door het inzetten van onze lokale duurzaamheidslening hebben we ook in 2018 weer bijgedragen aan de verduurzaming bestaande woningen. Ook het energieloket, wat in Mierlo is gevestigd, draagt bij het beperken van de energielasten.
 • Faciliteren lokale duurzame energieprojecten. In regionaal verband zijn we in 2018 gestart met "de groene zone, een zonnepanelenproject
 • Een belangrijke stap is gezet in verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door in te zetten op een gasloos gemeentehuis. In 2018 is de verbouwing flink gevorderd. De nieuwbouw voor het Strabrecht steken we in op NulopdeMeter en in belangrijke mate circulair.
 • Ook in 2018 zijn we doorgegaan met het vervangen van openbare verlichting armaturen naar energiezuinige LED. We besparen 15% op energie en zitten daarmee boven de lijn naar de landelijke energiedoelstelling van 20% energiebesparing in 2020. Het aandeel energiezuinige verlichting binnen de gemeente is 33%. Slim energiemanagement is op 51% van het areaal ingevoerd (doelstelling 40%). Dit is ruim boven de lijn en het landelijk gemiddelde. De gedane inspanningen hiervoor hebben het gewenste effect behaald. Gemeente Geldrop-Mierlo is hiermee goed op weg naar de doelstelling in 2020.
 • We hebben een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en beleid voor Social Return vastgesteld. De benzine auto’s van handhaving zijn vervangen door elektrische auto’s. We hebben een aanbesteding voor zero emissie leerlingenvervoer voorbereid.
 • Op veel beleidsterreinen is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de visievorming geworden. Een voorbeeld is de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie waar duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen, maar ook bij het opstellen van een woonvisie en de ontwikkeling van nieuwe plannen is duurzaamheid een belangrijk issue. Verder zijn we 2018 weer een stap verder gegaan in de uitrol van "the Natural Step".
 • In de prestatieafspraken van 2018 zijn met de corporaties afspraken gemaakt over duurzaamheid, energie en besparing op sociale woningen gemaakt.
 •  In 2018 heeft de gemeente middels een subsidie gefaciliteerd in de verduurzaming van welzijnsaccommodaties
 • De gemeenschap wordt op het gebied van duurzaamheid betrokken door middel van het platform Duurzaam. In 2018 is dit platform meerdere malen bij elkaar geweest.
 • In nieuwbouwprojecten wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling. Dit heeft onder andere geleid tot het verlenen van vergunning voor de verbouwing van het bestaande appartementengebouw aan de Beneden Beekloop tot een duurzaam gebouw, klaar voor de toekomst. In de keuze voor de ontwikkelende partijen in Luchen en andere nieuwbouwgebieden is duurzaamheid één van de doorslaggevende aspecten. Partijen die niet duurzaam ontwikkelen zijn geen blijvende gesprekspartners gebleken. Vanaf de eerste gesprekken tot en met vergunningverlening wordt getracht de woningen zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Met particuliere bouwers en ontwikkelaars zijn afspraken gemaakt over de duurzaam bouwen ambitie, de afspraak is GPR score 8.
 • Energiebesparing via toezicht en handhaving: bij alle bedrijfscontroles vragen we het energieverbruik op, bij de bedrijven met besparingspotentieel controleren we of ze voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht
 • Op verschillende locaties hebben wee een oplossing gerealiseerd tegen regenwateroverlast.